Pravidla

Podmínky užívání služeb na serveru Moviesox.com

1. Provoz serveru Moviesox.com

2. Uživatel se zavazuje, že bude bezpodmínečně dodržovat podmínky níže vypsané. Seznámení se s podmínkami a pravidly užívání je stvrzeno registraci“.

3. Podmínky využívání serveru Moviesox.com jsou řízeny zákony a právními předpisy státu České republiky. Porušení podmínek využívání serveru je tedy zároveň hrubým porušením zákonů České republiky

4. Provozovatel serveru má právo podmínky kdykoliv změnit, aniž by o změnách výslovně informoval uživatele. Nové podmínky nabývají platnosti od chvíle, kdy jsou zveřejněny na serveru

5. Je výhradní povinností uživatele se s podmínkami serveru seznámit, provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za neznalost podmínek a jejich následné porušení.

6. Sužby, vyskytující se na serveru Moviesox.com obsahují erotický a sexuálně zaměřený kontext, které jsou určeny výhradně zletilým osobám.

7. Obsah serveru Moviesox.com, je určený pouze soukromým osobám, které jej nesmí dále šířit zveřejňovat bez písemného svolení provozovatele serveru.

8. Pokud uživatel vkládá obsah na server Moviesox.com, zaručuje, že nejedná protiprávně a neporušil práva třetích osob, včetně práv autorských a práv na ochranu osobnosti. Odpovědnost za nahraná data na server přebírá sám uživatel, nikoliv provozovatel serveru.

9. Uživatel si je vědom , že informace poskytnuté serveru Moviesox.com mohou být dostupné široké veřejnosti.

10. Provozovatel má právo kdykoliv upravit či vymazat obsah serveru, včetně obsahu nahraného uživatelem, aniž by o tom uživatel musel být informován.

11. Nahraje-­li uživatel obsah splňující veškeré znaky autorského díla, získává provozovatel serveru automaticky licenci k veškerým způsobům využití nahraného obsahu a může jej dále využívat ke svým účelům, včetně upravování a šíření.

12. Server neslouží jako úložiště dat a uživatel tak bere na vědomí, že jím nahraná data mohou být kdykoliv ztracena bez nároku na náhradu škody.

13. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů a jejich způsobu využívání služeb serveru.Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Také neodpovídá za nefunkčnost serveru a škody tím způsobené.

14. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za informace, které uživatel poskytne serveru, a jejich zneužití.

15. Provozovatel má právo kdykoliv ukončit či pozastavit provozování služeb serveru bez výslovného informování uživatele.

16. Uživatel poskytuje serveru data dobrovolně a bez nároku na jakékoliv ohodnocení.

17. Poruší­li uživatel podmínky použití serveru Moviesox.com a způsobí škody, má provozovatel plné právo vymáhat náhradu těchto škod v plném rozsahu a může proti uživateli zahájit občanskoprávní řízení či trestněprávní stíhání.

Platne od 1.11.2016

Video porušující podmínky služby můžete nahlásit na e-mailu dmcamvsx@tuta.io

Meint Boster Ltd